Algemene Voorwaarden voor uw online aankoop bij ons tuincentrum

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ons in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Ondernemer: wij, het tuincentrum dat producten online aanbiedt;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen u en ons online wordt gesloten;
 8. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping voor consumenten;
Artikel 2 - Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden, verder ook te noemen voorwaarden, zijn van toepassing op elk aanbod van ons en op elke online tot stand gekomen overeenkomst tussen u en ons.
 2. Voordat de onlineovereenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze voorwaarden aan u beschikbaar gesteld langs elektronische weg op zodanige wijze dat deze door u op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst online wordt gesloten, worden aangegeven waar van de voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van u langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Artikel 3 - Het aanbod
 1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, vermelden wij dit nadrukkelijk in het aanbod.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door u. Kennelijke vergissingen, verschrijvingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Artikel 4 - De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door u van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Als u het aanbod heeft aanvaard, bevestigen wij onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en online betaling en zorgen voor een veilige webomgeving. Wij verwerken uw gegevens conform onze privacyverklaring en cookieverklaring.
 4. Wij verschaffen u de volgende informatie:
  1. ons bezoekadres waar u het product kunt afhalen en waar u met eventuele klachten terecht kunt;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop u van het herroepingsrecht gebruik kunt maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de leveringskosten; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  5. als u als consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Gezien de lastige kwestie van korte ophaaltijd heb ik dit artikel verder naar voren gehaald, zodat het meer opvalt. Het lijkt mij om dezelfde reden ook goed om wat ik nu geel gearceerd heb er op een of andere manier uit te laten springen online.

Artikel 5 - Levering en uitvoering
 1. Wij nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt ons tuincentrum.
 3. Met inachtneming van wat hierover in artikel 3 van deze voorwaarden is vermeld, zullen wij geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Als de levering vertraging ondervindt, of als een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 30 dagen nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zullen wij het bedrag dat u betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van vermissing van producten berust bij ons tot het moment van afhalen van het product, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het risico van beschadiging / bederf van verse (groen)producten (zoals maar niet uitsluitend bloemen, planten, struiken, bollen, bomen enz.) berust bij ons tot het moment van afhalen van zo’n product; zulke producten moeten echter wel uiterlijk afgehaald worden binnen 10 dagen nadat u geïnformeerd bent dat genoemd product voor u gereed staat in het tuincentrum. U krijgt van ons per e-mail bericht wanneer u het product kunt ophalen. Zo nodig sturen wij ook nog maximaal 2 herinneringsmails.

Let op: U heeft dus uiterlijk 10 dagen de tijd om uw bestelling op te halen als het (deels) bloemen / planten / struiken / bomen of andere levende waren betreft. Daarna kunnen wij niet meer garanderen dat het product nog (in goede staat) aan u te overhandigen is. Dat komt voor uw rekening en risico.

Artikel 6 – Herroepingsrecht voor consumenten (niet voor bedrijven)
 1. Een consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Wij mogen vragen naar de reden van herroeping, maar u niet tot opgave van uw reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft opgehaald.
Artikel 7 - Verplichtingen tijdens de bedenktijd
 1. Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.
 2. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 1. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze, bijvoorbeeld in ons tuincentrum, aan ons.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, brengt u het product terug naar ons. Dit hoeft niet als wij hebben aangeboden het product zelf af te halen. U heeft de terugbrengtermijn in elk geval in acht genomen als u het product terugbrengt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. U brengt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.
 5. U draagt de rechtstreekse kosten van het terugbrengen van het product, tenzij wij aangeven deze kosten te dragen.
Artikel 9 - Verplichtingen van ons bij herroeping
 1. Als wij de melding van herroeping door u op elektronische wijze mogelijk maken, sturen wij na ontvangst van deze melding direct een ontvangstbevestiging.
 2. Wij vergoeden alle betalingen van u, inclusief eventuele leveringskosten door ons in rekening gebracht voor het geretourneerde product binnen 14 dagen volgend op de dag waarop u het product terugbrengt.
 3. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor u.
 4. Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Wij kunnen onder andere de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als we dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, hebben vermeld:

 1. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, zoals bloemen, planten en andere verse (groen)producten; [][Er staat hier een opmerking van Paul, maar deze opmerking bevat geen tekst. Is het de bedoeling dat deze tekst vervalt?]
Artikel 11 - De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur verhogen we de prijzen van de aangeboden producten niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kunnen wij producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar wij geen invloed op hebben, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst mogen alleen als zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst mogen alleen als we dit bedongen hebben en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 5. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
 1. Wij staan ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Als overeengekomen staan we er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door ons, onze toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die u op grond van de overeenkomst tegenover ons kan doen gelden als wij zijn tekortgeschoten in de nakoming van ons deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van ons, onze toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan u bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe wij/zij wettelijk verplicht zijn in geval van tekortschieten in de nakoming van ons/hun deel van de overeenkomst.
Artikel 13 - Klachten
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moet u binnen bekwame tijd nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven bij ons indienen.
 2. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, laten wij u dit weten inclusief indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.
Artikel 14 - Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen ons en u waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: [ naam ondernemer] [ geografisch adres ondernemer] [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* herroept/herroepen*
 • Ontvangen op [datum ontvangst product]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.